Skip to main content

MPaket- IMS

Údržba systémů managementu po certifikaci ISO 27001, ISO 20000, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, IATF 16949...

Východiska

Certifikací získá Vaše organizace potvrzení nezávislou třetí stranou, že Váš systém řízení je v souladu s požadavky mezinárodních norem a tím i větší důvěryhodnost u svých zákazníků. Certifikací však proces řízení systému ISMS/ITSM/QMS/IATF/EMS/OHSMS apod. nekončí. Je jedno, jaký systém či systémy máte implementovány, každý systém vyžaduje pravidelnou údržbu, aby efektivně sloužil potřebám organizace a mohl splnit požadavek normy podrobit se ročnímu přezkoumání certifikačním orgánem, tzv. dozorový audit. Všechny systémové normy vztahující se k systémům řízení vyžadují, aby systém byl nejen udržován, ale i neustále zlepšován.

Důvody pro outsourcing údržby integrovaného systému řízení (IMS)

 • Jste malá nebo střední organizace a provoz, údržba a zlepšování Vašeho systému řízení ISMS/ITSM/QMS/IATF/EMS/OHSMS apod. nevyžaduje pracovníka na plný úvazek.
 • Využití znalostí a zkušenosti specializované konzultační společnosti.
 • Eliminování chyb souvisejících s neznalostí systémů řízení.
 • Získání „know – how" v systému řízení ISMS/ITSM/QMS/IATF/EMS/OHSMS apod. renomovaného dodavatele
 • Lepší využití kapacit a času na údržbu a správu IMS.
 • Silnější nástroje pro řízení a kontrolu plnění termínů a kvality jednotlivých činností. Smluvní sankce uvedené ve smlouvě s externím dodavatelem jsou obvykle vyšší, než standardní postihy pracovníků podle zákoníku práce.
 • Nezávislost externího konzultanta (funkční i organizační).
 • Nezávislý, kvalifikovaný pohled na IMS v organizaci.

Celý rámec činností týkající se provozu, údržby a dalšího zlepšování systému řízení musí být řízen odpovědným pracovníkem –manažerem systému řízení (ISMS/ITSM/QMS/IATF/EMS/OHSMS apod.) s jednoznačně delegovanou odpovědností a pravomocemi. Na manažera ISMS/ITSM/QMS/IATF/EMS/OHSMS jsou, mimo jiné, kladeny poměrně vysoké požadavky z hlediska jeho kvalifikace, která musí být pravidelně udržována a obnovována. V mnohých organizacích je zajištění těchto požadavků poměrně složitý a někdy neřešitelný problém. Navíc povinnosti vyplývající z funkce manažera QMS/EMS/OHSAS spotřebovávají mnoho času a v případě kumulované funkce tyto činnosti neúměrně zatěžují vybraného pracovníka, který se v konečném důsledku nemůže soustředit na své hlavní činnosti. Výsledkem je zhoršení kvality jeho výstupů a nakonec nevykonává ani jednu ze svých činností pořádně.

Proto Vám nabízíme OUTSOURCING ÚDRŽBY Vašeho systému řízení (ISMS/ITSM/QMS/IATF/EMS/OHSMS apod.), v závislosti na tom, jaký systém řízení nebo systémy řízení máte implementován nebo implementovány tzv. MPaket- (P_IMS1000), neboli údržba integrovaného systému řízení jako celku nebo některé její části nebo libovolné kombinace Vašich systémů. dle ISO 9001/14001/18001 apod. Tento balíček služeb Vám zajistí kontinuální dohled nad Vaším systémem našimi odborníky za velmi příznivých podmínek.

Cíle MPaketu

Zajistit vysoce kvalifikované činnosti při provozu, údržbě a dalším zlepšování systému řízení kvality (QMS) dle požadavků ISO 9001, resp. systému řízení environmentu (EMS) dle ISO 14001, resp. systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OHSAS) dle OHSAS 18001, resp. integrovaného systému řízení (IMS) dle kombinace norem ISO 27001, ISO 20000, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, IATF 16949.
Bude respektovat veškeré požadavky zákazníka, příslušných norem a platných standardů ISMS.

Základní činnosti v rámci MPaketu

Základní činnosti jsou u všech zmiňovaných systémů řízení stejné:

 • periodická aktualizace systému řízení v organizaci
 • periodická aktualizace dokumentace
 •  provádění periodických interních auditů
 • zpracování pravidelných záznamů z monitorování a měření QMS/ISMS/ITSM/EMS/OHSAS nebo IMS, včetně zpráv o stavu systému řízení pro vedení organizace
 • sledování a provádění všech periodických kontrol a záznamů

Další činnosti jsou již specifické pro daný systém řízení a vycházejí ze specifických požadavků norem ISO 9001/ISO 27001/ISO 20000/ISO 14001/ISO 45001 apod. a rysů a zaměření organizace. Konkrétní činnosti z pohledu specifických požadavků norem přesně definujeme v popisu dané konkrétní služby nebo v katalogovém listu služby. Tento popis nebo katalogový list je nedílnou součástí smlouvy o údržbě.

Benefity služby

 • Kvalitní a spolehlivá služba.
 • Příznivá cena.
 • Úspora nákladů.
 • Soustředíte se na své hlavní procesy.
 • Systém řízení ISMS/ITSM/QMS/IATF/EMS/OHSMS apod. budete mít v každém okamžiku aktuální.
 • Pravidelný přehled o stavu ISMS/ITSM/QMS/IATF/EMS/OHSMS
 • V ceně služby můžete využít našeho Service desku pro uplatnění svých dotazů, požadavků a nahlášení případných incidentů
 • Můžete využít další doplňkové služby za zvýhodněných podmínek