Skip to main content

Projektový management

Projektový management (PRINCE2, MS Project)

Projektový management slouží jako prostředek pro systémové a procesní řízení projektů. Organizace si stále více uvědomují, že procesní řízení jejich projektů je pro úspěšné dokončení projektu klíčové. Systém managementu projektů je možné nastavit tak, aby fungoval dle nějakého mezinárodního standardu bez ohledu na to, zda se jedná o projekty rozsáhlé nebo malé. Naše služby v oblasti řízení projektů zahrnují jak projektové poradenství, tedy zavedení systému řízení a koordinace Vašich projektů, tak samotné řízení projektů pro Vás. Při řízení projektů se soustředíme na projekty v oblasti organizace/reorganizace podnikových procesů či služeb a v oblasti informačních technologií. Umíme řídit velké projekty, které přesahují geografické hranice jednotlivých států.

 • Potřebujete zavést, outsourcovat nebo zlepšit řízení projektů ve Vaší organizaci?
 • Chcete dosáhnout zefektivnění projektového řízení, zvýšení úspěšnosti ukončovaných projektů a snížení nákladů v jednotlivých projektech?
 • Potřebujete vytvořit, provozovat nebo řídit projektovou kancelář nebo projektové portfolio?

Versa Systems jako konzultační firma a systémový integrátor v oblasti podnikového poradenství Vám nabízí odbornou pomoc při vedení projektů, při zavádění projektového řízení dle mezinárodních standardů - PMPaket. Nabízíme rovněž pomoc při vybudování projektové kanceláře nebo sestavení projektového portfolia. My Vám pomůžeme postavit projektové řízení přesně na míru Vaší společnosti na základě mezinárodně uznávaných standardů (PRINCE 2, IPMA, PMOBK a v souladu s procesním řízením a nejlepší praxi ve Vašem odvětví.

Co je PMPaket?

PMPaket představuje implementaci systému řízení projektů, řízení projektové kanceláře nebo tvorbu projektového portfolia založené na procesním základě při projektových činnostech organizace. Takto implementovaný systém managementu projektů poskytuje projektovým vedoucím systémový, metodický rámec pro vedení projektů, zákazníkům, partnerům a třetím stranám důkaz o systémovém přístupu k řízení projektů dle mezinárodních standardů. Realizace PMPaketu slouží jako výchozí podmínka pro zvýšení efektivity projektového řízení a dává vysokou záruku pro úspěšné dokončení projektů a dodržení nastavených ukazatelů (především nákladů, času, předmětu, rizik a přínosů). Naše konzultační služby vycházejí z kvalitního projektového řízení a důkladných znalostí procesního řízení managementu projektů, ale zároveň zohledňují podmínky zákazníka. Implementaci řídíme vždy na základě projektu, který má několik základních milníků. Nezbytným startovacím bodem každého implementačního projektu PM je tzv. situační analýza dle mezinárodně uznávaného standardu (PRINCE2, PMBOK, ISO 10006 atd.). Cílem situační analýzy je vyhodnocení stavu projektového řízení a systému projektového managementu v organizaci. Dle výsledku analýzy Vám navrhneme harmonogram prací, které je třeba udělat ke zdárné implementaci všech procesů projektového managementu dle PRINCE 2 nebo PMBOK, případně normy ISO 10006. V rámci implementace navrhujeme optimální model projektového řízení, včetně případné integrace s již stávajícími systémy (např. CRM, DMS apod.) Součástí implementace projektového řízení může být i návrh vhodného informačního systému pro řízení většího počtu projektů. Jako vhodného informačního nástroje využíváme vlastní nástroj, tvořený integrací a vhodnou konfigurací MS Project Serveru, MS SQL, Visio a MS Sharepoint. Dále zpracujeme potřebnou metodickou dokumentaci, včetně vhodných šablon a pomůžeme při vlastním zavádění PM do praxe a nastavení základního rámce pro měření a analýzu jednotlivých procesů dle modelu PRINCE2 Maturity Model (P2MM) apod.

Co nabízí PMPaket?

Řešení PMPaket je flexibilní sada produktů a řešení, která se vždy přizpůsobuje požadavkům zákazníka na rozsah implementace a jeho požadavkům. PMPaket nabízí:

 • Implementaci systému řízení projektů (PM) založeném na mezinárodních standardech pro projektové řízení (dle PRINCE 2, ISO 10006, PMBOK) a technologii MS Project, která se skládá z následujících základních etap:
  • analýza současného stavu systému řízení projektů v organizaci, stanovení rozsahu, strategie a stanovení požadavků organizace
  • vytvoření metodiky projektového řízení přizpůsobené podmínkám v organizaci (Project Management Tailoring)
  • pomoc při implementaci jednotlivých procesů projektového řízení do praxe organizace (Project Management Implementation)
  • pomoc při provedení interních auditů a stanovení míry plnění požadavků PM po implementaci všech předepsaných procesů PM
 • Nastavení základního rámce procesů dle požadavků projektového řízení, především pak:
  • systému procesního řízení PM
  • procesu měření a monitorování cílů a metrik procesů
 • Pomoc při stanovení metrik a cílů jednotlivých procesů PM dle metodiky P2MM (Prince2 Maturity Model)
 • Pomoc při výstavbě a implementaci projektové kanceláře v prostředí organizace
 • Pomoc při návrhu, tvorbě a řízení projektového portfolia
 • Trénink managementu a týmů
  Náročné projekty těží z rad expertů. Konzultanti Versa Systems vyškolí Vaše pracovníky v projektovém řízení a pomohou je vést při úvodních fázích projektů, aby se zajistil bezproblémový start.
 • Řízení projektů v zastoupení zákazníka, včetně technického dozoru nebo kontroly kvality projektu
 • Součástí implementace projektového řízení může být i návrh vhodného informačního systému pro řízení většího počtu projektů.
 • Jako vhodného informačního nástroje využíváme vlastní nástroj, tvořený integrací a vhodnou konfigurací MS Project Serveru, MS SQL, Visio a MS Sharepoint.
 • Garanci pevné ceny za dodané řešení
 • Individuální přístup konzultantů, naši konzultanti mají více jak 15-leté zkušenosti s implementací managementu kvality

Časová náročnost a cena

 • Celková časová náročnost uvedených činností je závislá na podpoře a spolupráci ze strany zákazníka (zpřístupnění pracovišť, průběh činností dle schváleného harmonogramu, atd.)
 • Obvykle lze dosáhnout implementace systému řízení projektů za 2 – 10 měsíců s ohledem na složitost projektů, procesů a velikosti organizace.
 • Konkrétní cenovou nabídku Vám rádi připravíme, kontaktujte nás !

Přínosy PMPaketu

 • PMPaket Vám zefektivní Vaše procesy projektového řízení
 • Implementací PMPaketu lépe pochopíte jednotlivé fáze projektu a funkci projektové kanceláře
 • Snadněji se Vám budou nastavovat cíle, metriky a KPI pro měření jednotlivých procesů.
 • Srozumitelnější chápání kompetencí a odpovědností jednotlivých členů projektového týmu.
 • Pružnější a rychlejší přizpůsobení kvalitativním požadavkům zákazníků a požadavkům na změny v projektech.

Projektový management (PM) - pro koho je vhodný?

 • PM se hodí pro všechny organizace, které chtějí řídit projekty systematicky a procesně nebo chtějí svůj dosavadní systém řízení projektů dostat na kvalitativně vyšší úroveň v rámci svých podnikatelských procesů.
 • Projektové řízení je vhodné i pro malé projekty, u kterých se nastaví procesy managementu projektů tak, aby vyhovovaly zjednodušenému přístupu při řízení projektů, čímž se docílí snížení administrativní zátěže, ale zároveň se dodrží zásady projektového řízení.

PM - z čeho vychází?

 • Projektový management v podání Versa Systems je kompaktní, procesně orientovaný systém projektového řízení, založený na světových standardech PRINCE 2 a PMBOK.
 • Je to platforma pro projektové řízení dodávek produktů v definovaném čase, s definovanými náklady, známými riziky, v požadované kvalitě a rozsahu a s očekávanými přínosy.
 • Pro úspěšnou implementaci a efektivní provozování PM však jen prosté splnění požadavků standardů nestačí. Systém projektového managementu je nutno zavést i na operativní úrovni a implementovat všechny požadavky procesního řízení v podmínkách organizace, včetně nezbytného tréninku, pochopení jednotlivých procesů, stanovení jasných odpovědností a přizpůsobení „Best practices" a mezinárodních standardů podmínkám a kultuře organizace.

PM - Řízení projektů dle PRINCE2

 • Metodika PRINCE2 je světově uznávaným standardem, který specifikuje požadavky na systém řízení projektů v organizacích všech typů.
 • Metodika PRINCE2 jasně definuje strukturu rolí a odpovědností
 • Metodika PRINCE2 je založená na procesech
 • Metodika PRINCE2 je univerzální a lze ji aplikovat na jakýkoli projekt

Pro nás vždy platí, že:

 • implementovaný systém řízení projektů nesmí být překážkou v hlavní podnikatelské činnosti podniku
 • minimum byrokracie a maximum užitku pro podnik i pro zákazníka
 • jasným a přesně definovaným systémem splnit požadavky projektové metodologie v co nejkratším čase
 • garantujeme úspěšné dokončení implementace projektového managementu!