MPaket

MPaket

Údržba systémů managementu po certifikaci

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/TS 16949...

Východiska

Certifikací získá Vaše organizace potvrzení nezávislou třetí stranou, že Váš systém řízení je v souladu s požadavky mezinárodních norem a tím i větší důvěryhodnost u svých zákazníků. Certifikací však proces řízení systému QMS/EMS/OHSAS apod. nekončí. Je jedno, jaký systém či systémy máte implementovány, každý systém vyžaduje pravidelnou údržbu, aby efektivně sloužil potřebám organizace a mohl splnit požadavek normy podrobit se ročnímu přezkoumání certifikačním orgánem, tzv. dozorový audit. Všechny systémové normy vztahující se k systémům řízení vyžadují, aby systém byl nejen udržován, ale i neustále zlepšován.

Důvody pro outsourcing údržby integrovaného systému řízení (IMS)

 • Jste malá nebo střední organizace a provoz, údržba a zlepšování Vašeho systému řízení QMS/EMS/OHSAS apod. nevyžaduje pracovníka na plný úvazek.
 • Využití znalostí a zkušenosti specializované konzultační společnosti.
 • Eliminování chyb souvisejících s neznalostí systémů řízení.
 • Získání „know – how" v systému řízení QMS/EMS/OHSAS apod. renomovaného dodavatele
 • Lepší využití kapacit a času na údržbu a správu IMS.
 • Silnější nástroje pro řízení a kontrolu plnění termínů a kvality jednotlivých činností. Smluvní sankce uvedené ve smlouvě s externím dodavatelem jsou obvykle vyšší, než standardní postihy pracovníků podle zákoníku práce.
 • Nezávislost externího konzultanta (funkční i organizační).
 • Nezávislý, kvalifikovaný pohled na IMS v organizaci.

Celý rámec činností týkající se provozu, údržby a dalšího zlepšování systému řízení musí být řízen odpovědným pracovníkem –manažerem systému řízení (QMS/EMS/OHSAS apod.) s jednoznačně delegovanou odpovědností a pravomocemi. Na manažera QMS/EMS/OHSAS jsou, mimo jiné, kladeny poměrně vysoké požadavky z hlediska jeho kvalifikace, která musí být pravidelně udržována a obnovována. V mnohých organizacích je zajištění těchto požadavků poměrně složitý a někdy neřešitelný problém. Navíc povinnosti vyplývající z funkce manažera QMS/EMS/OHSAS spotřebovávají mnoho času a v případě kumulované funkce tyto činnosti neúměrně zatěžují vybraného pracovníka, který se v konečném důsledku nemůže soustředit na své hlavní činnosti. Výsledkem je zhoršení kvality jeho výstupů a nakonec nevykonává ani jednu ze svých činností pořádně.

Proto Vám nabízíme OUTSOURCING ÚDRŽBY Vašeho systému řízení (QMS/EMS/OHSAS apod.), v závislosti na tom, jaký systém řízení nebo systémy řízení máte implementován nebo implementovány tzv. MPaket- (P_IMS1000), neboli údržba integrovaného systému řízení jako celku nebo některé její části nebo libovolné kombinace Vašich systémů. dle ISO 9001/14001/18001 apod. Tento balíček služeb Vám zajistí kontinuální dohled nad Vaším systémem našimi odborníky za velmi příznivých podmínek.

Cíle MPaketu

Zajistit vysoce kvalifikované činnosti při provozu, údržbě a dalším zlepšování systému řízení kvality (QMS) dle požadavků ISO 9001, resp. systému řízení environmentu (EMS) dle ISO 14001, resp. systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OHSAS) dle OHSAS 18001, resp. integrovaného systému řízení (IMS) dle kombinace norem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001.
Bude respektovat veškeré požadavky zákazníka, příslušných norem a platných standardů ISMS.

Základní činnosti v rámci MPaketu

Základní činnosti jsou u všech zmiňovaných systémů řízení stejné:

 • periodická aktualizace systému řízení v organizaci
 • periodická aktualizace dokumentace
 •  provádění periodických interních auditů
 • zpracování pravidelných záznamů z monitorování a měření QMS/EMS/OHSAS nebo IMS, včetně zpráv o stavu systému řízení pro vedení organizace
 • sledování a provádění všech periodických kontrol a záznamů

Další činnosti jsou již specifické pro daný systém řízení a vycházejí ze specifických požadavků normy ISO 9001/ISO 14001/OHSAS 18001 apod. a rysů a zaměření organizace. Konkrétní činnosti z pohledu specifických požadavků norem přesně definujeme v popisu dané konkrétní služby nebo v katalogovém listu služby. Tento popis nebo katalogový list je nedílnou součástí smlouvy o údržbě.

Benefity služby

 • Kvalitní a spolehlivá služba.
 • Příznivá cena.
 • Úspora nákladů.
 • Soustředíte se na své hlavní procesy.
 • Systém řízení QMS/EMS/OHSAS apod. budete mít v každém okamžiku aktuální.
 • Pravidelný přehled o stavu QMS/EMS/OHSAS
 • V ceně služby můžete využít našeho Service desku pro uplatnění svých dotazů, požadavků a nahlášení případných incidentů
 • Můžete využít další doplňkové služby za zvýhodněných podmínek