OHSAS | BOZP (OHSAS 18001)

OHSAS | BOZP (OHSAS 18001)

Bezpečnosti a ochrana zdraví při práci

Poradenství při zavádění systémů řízení BOZP a příprava k certifikaci dle ČSN OHSAS 18001.

Každý člověk ve svém zaměstnání vykonává činnosti, nebo je jejich pasivním účastníkem, při kterých je vystaven nebezpečí, či riziku. Nejvíce si tuto okolnost každý z nás uvědomuje asi jen v silniční dopravě. V pracovním procesu se už pracovním rizikům nevěnuje tak velká pozornost a to do té doby, než se stane nějaká mimořádná událost, jako je např. pracovní úraz.

Bezpečnost a ochrana zdraví v pracovním procesu je, ve většině organizací, základní povinností z pohledu plnění požadavků legislativy. Organizace si mnohdy neuvědomují, jak důležité je mít dobře nastavený a v souladu s legislativou, systém bezpečnosti a ochrany při práci. Čím více je organizace orientovaná na výrobu a používá při výrobě různě složitá výrobní zařízení nebo stavební, či dopravní mechanismy, tím je větší pravděpodobnost vzniku pracovních úrazů. Ochrana bezpečnosti a zdraví při výrobě a poskytování služeb se musí řídit tak, aby toto fungovalo jako systém minimálně v souladu s platnou legislativou a u společensky odpovědných organizací i jako procesně orientovaný systém dle nějakého mezinárodního standardu.

 • Chcete dosáhnout snížení dopadů rizik při výrobě Vašich produktů?
 • Chcete být konkurenceschopní při poskytování služeb a současně optimalizovat náklady na BOZP ?
 • Řešením je vybudovat systém BOZP na kvalitativně vyšší úrovni.

Versa Systems jako konzultační firma a systémový integrátor v oblasti podnikového poradenství Vám nabízí odbornou pomoc při zavádění systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - OHSASPaket. My Vám pomůžeme postavit BOZP přesně na míru Vaší společnosti na základě platné legislativy a mezinárodně uznávaných norem (OHSAS 18001).

Co je OHSASPaket?

OHSASPaket představuje implementaci systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při všech činnostech organizace. Takto implementovaný systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci poskytuje zaměstnancům, zákazníkům, partnerům a třetím stranám důkaz o společenské odpovědnosti k ochraně zdraví a kontinuálním snižování pracovních rizik vznikajících při Vašem podnikání.
Realizace OHSASPaketu slouží jako výchozí podmínka pro případnou certifikaci systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s mezinárodním standardem OHSAS 18001 a legislativními předpisy. Naše konzultační služby vycházejí z kvalitního procesního řízení OHSAS, ale zároveň zohledňují podmínky organizace. Implementaci řídíme vždy na základě projektu, který má několik základních milníků. Nezbytným startovacím bodem každého implementačního projektu OHSAS je tzv. situační analýza dle OHSAS 18001 (příp. jiného standardu, Bezpečný podnik apod.). Cílem situační analýzy je vyhodnocení stavu BOZP v organizaci, včetně stavu procesního řízení dle požadavků OHSAS 18001. Dle výsledku analýzy Vám navrhneme harmonogram prací, které je třeba udělat ke zdárné implementaci všech procesů dle standardu OHSAS 18001 a následné certifikaci. Součástí implementace je i návrh řízení legislativních předpisů specifických pro Vaši organizaci. Při implementaci navrhujeme optimální model řízení BOZP, včetně případné integrace s již stávajícími systémy (např. QMS, EMS apod.), zpracování potřebné dokumentace, pomoc při vlastním zavádění OHSAS do praxe a nastavení základního rámce pro měření a analýzu jednotlivých procesů dle modelu CMM.

Co nabízí OHSASPaket?

 • Implementaci systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na kvalitativně vyšší úrovni dle požadavků OHSAS 18001, která se skládá z následujících základních etap:
  • analýza současného stavu systému řízení BOZP, stanovení rozsahu, strategie a stanovení požadavků organizace
  • vytvoření nezbytné dokumentace dle požadavků normy a organizace
  • pomoc při implementaci jednotlivých procesů OHSAS do praxe organizace
  • pomoc při provedení interních auditů a stanovení míry plnění požadavků ČSN OHSAS 18001 po implementaci všech předepsaných procesů OHSAS
  • pomoc při přípravě k certifikačnímu auditu a v průběhu auditu
 • Nastavení základního rámce procesů dle požadavků OHSAS 18001, příp. Bezpečného podniku, především pak:
  • systému procesního řízení OHSAS
  • vypracování strategie a cílů OHSAS
  • procesu řízení rizik BOZP
  • procesu havarijního plánování a reakce, včetně pomoci při tvorbě havarijních plánů pro pracovní a výrobní hrozby
 • pomoc při implementaci postupů OHSAS na základě „Best practices" a standardů řady OHSAS 1800x
 • pomoc při stanovení metrik a cílů jednotlivých procesů OHSAS dle metodiky CMM
 • garanci pevné ceny za dodané řešení
 • individuální přístup konzultantů, naši konzultanti mají více jak 15-leté zkušenosti s implementací managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • minimální zatěžování zaměstnanců organizace
 • provedení základního školení zaměstnanců z principů BOZP

Časová náročnost a cena

 • Celková časová náročnost uvedených činností je závislá na podpoře a součinnosti ze strany zákazníka (zpřístupnění pracovišť, dodržování průběhu činností dle schváleného harmonogramu, atd.)
 • Obvykle lze dosáhnout implementace systému řízení BOZP za 3 – 10 měsíců s ohledem na složitost procesů a velikost organizace.
 • Konkrétní cenovou nabídku Vám rádi připravíme, kontaktujte nás !

Přínosy OHSASPaketu

 • Certifikát dokládá to, že organizace má řízené, kontrolované a certifikované procesy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci odpovídající mezinárodním standardům a „Best practices" .
 • Certifikátem získáte důkaz pro Vaše zákazníky a zainteresované strany, že Váš systém BOZP je auditován nezávislou, třetí stranou, která Váš systém pravidelně prověřuje.
 • Implementací BOZP lépe pochopíte jednotlivá pracovní rizika, která vznikají při Vašich činnostech a ohrožují bezpečnost a zdraví Vašich zaměstnanců.
 • Snadněji se Vám budou nastavovat cíle pro snižování pracovních zátěží a rizik z jednotlivých procesů.
 • Srozumitelnější chápání požadavků legislativy v oblasti BOZP.
 • Pružnější a rychlejší přizpůsobení požadavkům BOZP Vašich zákazníků.
 • Zefektivnění činností při poskytování informací o BOZP Vaší organizace.

BOZP (OHSAS) – pro koho je vhodný?

 • BOZP se hodí pro všechny organizace, které mají výrobu nebo poskytují služby v pracovně – rizikových činnostech v rámci svých podnikatelských procesů.
 • Základním cílem OHSAS je poskytování důkazu o tom, že systém řízení BOZP směřuje k co nejmenším pracovním rizikům pro Vaše zaměstnance.

OHSAS – z čeho vychází?

 • OHSAS - systém managementu bezpečnosti a ochrany při práci dle OHSAS 18001 je procesně orientovaná platforma při podnikaní organizací, která byla standardizována dvěma komplementárními standardy OHSAS 18001 a OHSAS 18002. Tyto standardy definují základní požadavky a dávají také základní návod, pro implementaci systému BOZP.
 • Pro úspěšnou implementaci a efektivní provozování systému řízení BOZP však jen prosté splnění požadavků norem nestačí. Systém je nutno zavést i na operativní úrovni a implementovat všechny požadavky platné legislativy vztahující se na bezpečnost a ochranu zdraví v podmínkách organizace.

OHSAS - Řízení systému BOZP dle OHSAS 18001

 • Norma ČSN OHSAS 18001 stanoví požadavky na systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), které organizaci umožní řídit rizika BOZP a zlepšovat úroveň organizace v této oblasti.
 • Norma ČSN OHSAS 18001 je návodem pro vybudování systému managementu BOZP, který pomůže eliminovat nebo minimalizovat rizika pro pracovníky organizace a další zainteresované strany, jejichž aktivity jsou spojeny s riziky pro BOZP.

Normy ČSN OHSAS 1800x sdílí společné zásady systému řízení organizací s normou ISO 9001. Je však nutné mít na paměti různá hlediska a různé cíle obou systémů. Systémy řízení kvality se soustřeďují především na procesy zabývající se uspokojováním potřeb zákazníků, kdežto systémy managementu BOZP se orientují na bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců.

Pro nás vždy platí, že:

 • implementovaný systém nesmí být překážkou v hlavní podnikatelské činnosti podniku
 • minimum byrokracie a maximum užitku pro podnik i pro zákazníka
 • jasným a přesně definovaným systémem splnit požadavky normy ČSN OHSAS 18001 v co nejkratším čase
 • garantujeme nejen dodržení dohodnutého termínu certifikačního auditu, ale i získání certifikátu!